REGISTRATIES
Psychologiepraktijk    A.    Jansen,    gevestigd    te Zwijndrecht   en   ingeschreven   bij   de   Kamer   van Koophandel   onder   nummer   87813718   hecht belang    aan    de    bescherming    van    persoons- gegevens.   Deze   privacyverklaring   legt   uit   hoe Psychologiepraktijk   A.   Jansen   met   informatie over   een   geïdentificeerde   of   identificeerbare natuurlijke   persoon   omgaat,   zoals   bedoeld   in de    Algemene    verordening    gegevensbescher- ming (Avg). Toepassing Deze   Privacyverklaring   is   van   toepassing   op de   volgende   categorieën   natuurlijke   personen van    wie    Psychologiepraktijk    A.    Jansen    per- soonsgegevens verwerkt: (potentiële) cliënten; bezoekers   aan   de   praktijk   van   Psycholo- giepraktijk A. Jansen; bezoekers   van   de   website   van   Psycholo- giepraktijk A. Jansen: w ww.psyja.nl; deelnemers   aan   bijeenkomsten   georga- niseerd   door   Psychologiepraktijk   A.   Jan- sen;   alle   overige   personen   die   met   Psycholo- giepraktijk   A.   Jansen   contact   opnemen of   van   wie   Psychologiepraktijk   A.   Jansen persoonsgegevens verwerkt. Verwerking van persoonsgegevens Psychologiepraktijk    A.    Jansen    verwerkt    per- soonsgegevens die: een   betrokkene   zelf   persoonlijk   (tijdens een   bespreking   of   bijeenkomst),   telefo- nisch,   of   digitaal   (via   e-mail)      heeft   ver- strekt,   zoals   contactgegevens   of   andere persoonsgegevens; met    toestemming    van    de    betrokkene worden   verkregen   van   derden,   zoals   an- dere hulpverleners of verwijzers. Doeleinden verwerking   Psychologiepraktijk    A.    Jansen    verwerkt    per- soonsgegevens voor de volgende doeleinden: het    uitvoeren    van    een    geneeskundige behandelovereenkomst   en   de   declaratie voor verrichte werkzaamheden; het    algemeen    beheer    van    de    praktijk (waaronder   kwaliteitsdoeleinden   en   be- handeling van klachten en/of claims) het   onderhouden   van   contact,   door   het verstrekken   van   uitnodigingen   voor   af- spraken   en   bijeenkomsten   en   het   ver- schaffen    van    informatie    waar    een    be- trokkene zelf om heeft gevraagd. Rechtsgrond Psychologiepraktijk    A.    Jansen    verwerkt    per- soonsgegevens   op   basis   van   één   van   de   vol- gende rechtsgronden: de   toestemming   van   de   betrokkene.   De- ze   toestemming   kan   altijd   weer   worden ingetrokken,     zonder     dat     dit     afbreuk doet   aan   de   rechtmatigheid   van   de   ver- werking   op   basis   van   de   toestemming vóór de intrekking; de   uitvoering   van   -of   met   het   oog   op- het   sluiten   van   een   geneeskundige   be- handelovereenkomst,     waaronder     ook het    declareren    aan    derden,    zoals    de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.; een     wettelijke     verplichting,     zoals     bij- voorbeeld   de   verplichting   om   een   me- disch   dossier   bij   te   houden   of   het   BSN te registreren; een    gerechtvaardigd    belang,    zoals    het gebruik    van    contactgegevens    voor    het uitnodigen   voor   een   afspraak   of   bijeen- komst.
Psychologiepraktijk A. Jansen I Psycholoog in Zwijndrecht
GZ-PSYCHOLOOG COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUT VGCt® VEN EMDR EUROPE PRACTITIONER NVO ORTHOPEDAGOOG-GENERALIST
Verwerkers Psychologiepraktijk    A.    Jansen    kan    voor    het verwerken    van    persoonsgegevens    dienstver- leners    (verwerkers)    inschakelen    die    uitslui- tend   volgens   instructies   van   Psychologieprak- tijk    A.    Jansen    persoonsgegevens    verwerken. Psychologiepraktijk    A.    Jansen    sluit    met    ver- werkers   een   verwerkersovereenkomst   die   vol- doet   aan   de   eisen   die   de   Algemene   verorde- ning     gegevensbescherming     (Avg)     daaraan stelt. Persoonsgegevens delen met derden Psychologiepraktijk   A.   Jansen   deelt   persoons- gegevens    niet    zonder    toestemming    van    de betrokkene   met   derden,   behalve   als   dat   in   het kader   van   de   uitvoering   van   de   behandelover- eenkomst    of    het    beheer    van    de    beroeps- praktijk    is    aangewezen    of    voor    het    voldoen aan   een   wettelijke   verplichting   nodig   is.   Het gaat   dan   bijvoorbeeld   om   het   delen   van   gege- vens    met    de    zorgverzekeraar    en    de    Neder- landse   Zorgautoriteit   (NZa)   of   om   inzage   van het    dossier    door    een    BIG-geregistreerde    en aan    het    beroepsgeheim    gebonden    beroeps- beoefenaar    in    het    kader    van    kwaliteitsvisi- taties.   Voor   dit   laatste   is   expliciete   schriftelijke toestemming    van    de    patiënt    niet    nodig.    De patiënt   heeft   wel   de   mogelijkheid   om   bezwaar te   maken   tegen   het   gebruik   van   zijn   gegevens voor   kwaliteitsdoeleinden.   Daarvoor   krijgt   de patiënt   vooraf   de   gelegenheid   om   kennis   te nemen   van   de   mogelijkheid   dat   zijn   gegevens voor    deze    kwaliteitsdoeleinden    worden    ge- bruikt.     Psychologiepraktijk     A.     Jansen     deelt geen     persoonsgegevens     met     derden     voor commerciële    doeleinden,    tenzij    bijeenkom- sten   samen   met   een   andere   organisatie   wor- den   georganiseerd.   In   dat   geval   worden   uit- sluitend     de     noodzakelijke     contactgegevens gedeeld. Doorgifte buiten de EER Psychologiepraktijk   A.   Jansen   geeft   in   beginsel geen   persoonsgegevens   door   aan   landen   bui- ten   de   Europese   Economische   Ruimte   (EER). Indien   dit   toch   noodzakelijk   mocht   zijn,   draagt Psychologiepraktijk   A.   Jansen   ervoor   zorg   dat de   doorgifte   alleen   plaatsvindt   als   de   Europe- se   Commissie   heeft   aangegeven   dat   het   be- treffende    land    een    passend    beschermings- niveau    biedt    of    als    sprake    is    van    passende waarborgen   in   de   zin   van   de   Algemene   veror- dening gegevensbescherming (Avg). Bewaren van gegevens Psychologiepraktijk    A.    Jansen    bewaart    per- soonsgegevens   niet   langer   dan   nodig   is.   Psy- chologiepraktijk   A.   Jansen   hanteert   in   beginsel de volgende bewaartermijnen: medische   gegevens:   ten   minste   20   jaar na   het   einde   van   de   behandelovereen- komst; (financieel-)administratieve   gegevens:   7 jaar na vastlegging van de gegevens. Er   worden   geen   persoonsgegevens   van bezoekers    aan    de    website    opgeslagen en bewaard. Wijzigingen privacyverklaring Psychologiepraktijk   A.   Jansen   kan   deze   priva- cyverklaring   altijd   wijzigen.   Een   actuele   versie van   de   privacyverklaring   wordt   op   de   website van    Psychologiepraktijk    A.    Jansen    gepubli- ceerd.    Het    is    verstandig    deze    privacyverkla- ring   regelmatig   te   raadplegen,   zodat   u   bekend bent met eventuele wijzigingen. Rechten, vragen en klachten U   heeft   het   recht   Psychologiepraktijk   A.   Jan- sen    te    verzoeken    persoonsgegevens    in    te zien,    te    rectificeren,    te    verwijderen,    over    te dragen,   de   verwerking   te   beperken   en   tegen de    verwerking    bezwaar    te    maken.    Hierover kunt    u    contact    opnemen    met    Psychologie- praktijk   A.   Jansen   door   een   e-mailbericht   te versturen naar: ajansen@psyja.com .   Ook   bij   vragen   of   klachten   over   de   wijze   waar- op   Psychologiepraktijk   A.   Jansen   persoonsge- gevens    verwerkt,    stuurt    u    een    bericht    naar het bovengenoemde emailadres. Er   wordt   getracht   een   klacht   naar   tevreden- heid   op   te   lossen.   Mocht   dat   niet   lukken,   dan kunt    u    zich    wenden    tot    de    Autoriteit    Per- soonsgegevens (AP) .
Diagnostiek Tarieven en vergoedingen Over mij Contact Behandeling Welkom Aanmelden
BIG-geregistreerd Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Gezondheidszorgpsycholoog BIG-registratienr.: NVO Orthopedagoog-Generalist  BIG-registratienr.: Geregistreerd Cognitief Gedragstherapeut Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën VGCt® Geregistreerd EMDR Europe Practitioner Kind & Jeugd, en Volwassenen Vereniging EMDR Nederland VEN Geregistreerd bij Algemeen Gegevensbeheer Zorgverleners AGB-Code: Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel KVK-nr.:
99916277431 94067242 87813718 59916277425 Privacyverklaring Privacyverklaring Disclaimer Welkom Over mij Contact Afspraak afzeggen Diagnostiek Aanmelden Behandeling Tarieven en vergoedingen
PSYCHOLOGIEPRAKTIJK A. JANSEN
PSYJA - Psychologie in Zwijndrecht  - Psychologiepraktijk A. Jansen Algemene voorwaarden Sitemap
Als u merkt dat het even niet meer alleen lukt...
Ik ben er voor u, om samen een pad van herstel en groei te bewandelen zodat u weer met vertrouwen in het leven kan staan.
Openingstijden praktijk
Maandag t/m vrijdag op afspraak Afspraaklocatie Psychologiepraktijk A. Jansen Koninginneweg 1 3331 CD Zwijndrecht Ma 08:30 uur - 17:00 uur Di 08:30 uur - 17:00 uur Wo 14:00 uur - 17:00 uur Do 08:30 uur - 17:00 uur Vrij 08:30 uur - 17:00 uur Woensdag op afspraak Afspraaklocatie Verloskundigenpraktijk Zwijndrecht Burgemeester de Bruïnelaan 14 3331 AE Zwijndrecht Wo 08:30 uur - 14:00 uur Beeldbellen op afspraak Maandag t/m vrijdag 08:30 uur - 17:00 uur Telefonisch aanmelden Woensdagavond 19:30 uur - 20:00 uur Telefoonnummer:
06 812 704 86 OPENINGSTIJDEN PRAKTIJK
Maandag t/m vrijdag op afspraak Psychologiepraktijk A. Jansen Koninginneweg 1 3331 CD Zwijndrecht Ma 08:30 uur - 17:00 uur Di 08:30 uur - 17:00 uur Wo 14:00 uur - 17:00 uur Do 08:30 uur - 17:00 uur Vrij 08:30 uur - 17:00 uur Woensdag op afspraak Verloskundigenpraktijk Zwijndrecht Burgemeester de Bruïnelaan 14 3331 CG Zwijndrecht Wo 08:30 uur - 14:00 uur Beeldbellen op afspraak Maandag t/m vrijdag 08:30 uur - 17:00 uur Telefonisch aanmelden Woensdagavond 19:30 uur - 20:00 uur Telefoonnummer:
06 812 704 86
PSYCHOLOGIEPRAKTIJK A. JANSEN I EMDR THERAPIE I COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE I KONINGINNEWEG 1 I 3331 CD I ZWIJNDRECHT I ZUID-HOLLAND I NEDERLAND