REGISTRATIES
Psychologiepraktijk    A.    Jansen,    gevestigd    te Zwijndrecht   en   ingeschreven   bij   de   Kamer   van Koophandel   onder   nummer   87813718   hecht belang    aan    de    bescherming    van    persoons- gegevens.   Deze   privacyverklaring   legt   uit   hoe Psychologiepraktijk   A.   Jansen   met   informatie over   een   geïdentificeerde   of   identificeerbare natuurlijke   persoon   omgaat,   zoals   bedoeld   in de    Algemene    verordening    gegevensbescher- ming (Avg). Toepassing Deze   Privacyverklaring   is   van   toepassing   op de   volgende   categorieën   natuurlijke   personen van    wie    Psychologiepraktijk    A.    Jansen    per- soonsgegevens verwerkt: (potentiële) cliënten; bezoekers   aan   de   praktijk   van   Psycholo- giepraktijk A. Jansen; bezoekers   van   de   website   van   Psycholo- giepraktijk A. Jansen: w ww.psyja.nl;  alle   overige   personen   die   met   Psycholo- giepraktijk   A.   Jansen   contact   opnemen of   van   wie   Psychologiepraktijk   A.   Jansen persoonsgegevens verwerkt. Verwerking van persoonsgegevens Psychologiepraktijk    A.    Jansen    verwerkt    per- soonsgegevens die: een   betrokkene   zelf   persoonlijk   (tijdens een   bespreking   of   bijeenkomst),   telefo- nisch,   of   digitaal   (via   e-mail)      heeft   ver- strekt,   zoals   contactgegevens   of   andere persoonsgegevens; met    toestemming    van    de    betrokkene worden   opgevraagd   bij   andere   hulpver- leners of verwijzers. Doeleinden verwerking   Psychologiepraktijk    A.    Jansen    verwerkt    per- soonsgegevens voor de volgende doeleinden: het    uitvoeren    van    een    geneeskundige behandelovereenkomst   en   de   declaratie voor verrichte werkzaamheden; het   onderhouden   van   contact,   door   uit- nodigingen    voor    bijeenkomsten    en    in- formatie   waar   een   betrokkene   zelf   om heeft gevraagd. Rechtsgrond Psychologiepraktijk    A.    Jansen    verwerkt    per- soonsgegevens   op   basis   van   één   van   de   vol- gende rechtsgronden: toestemming   van   de   betrokkene.   Deze toestemming    kan    altijd    weer    worden ingetrokken,     zonder     dat     dit     afbreuk doet   aan   de   rechtmatigheid   van   de   ver- werking   op   basis   van   de   toestemming vóór de intrekking; uitvoering   van   -of   met   het   oog   op-   het sluiten   van   een   geneeskundige   behan- delovereenkomst,    waaronder    ook    het declareren    aan    derden,    zoals    de    zorg- verzekeringsmaatschappij e.d.; een     wettelijke     verplichting,     zoals     bij- voorbeeld   de   verplichting   om   een   me- disch   dossier   bij   te   houden   of   het   BSN te registreren; een    gerechtvaardigd    belang,    zoals    het gebruik    van    contactgegevens    voor    het uitnodigen voor een bijeenkomst.
Psychologiepraktijk A. Jansen I Psycholoog in Zwijndrecht
GZ-PSYCHOLOOG COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUT VGCt® VEN EMDR EUROPE PRACTITIONER NVO ORTHOPEDAGOOG-GENERALIST
Verwerkers Psychologiepraktijk    A.    Jansen    kan    voor    het verwerken    van    persoonsgegevens    dienstver- leners    (verwerkers)    inschakelen    die    uitslui- tend   volgens   instructies   van   Psychologieprak- tijk    A.    Jansen    persoonsgegevens    verwerken. Psychologiepraktijk    A.    Jansen    sluit    met    ver- werkers   een   verwerkersovereenkomst   die   vol- doet   aan   de   eisen   die   de   Algemene   verorde- ning     gegevensbescherming     (Avg)     daaraan stelt. Persoonsgegevens delen met derden Psychologiepraktijk   A.   Jansen   deelt   persoons- gegevens   met   derden,   als   dat   in   het   kader   van de   behandeling   (bijvoorbeeld   een   verwijzing) is   aangewezen   of   voor   het   voldoen   aan   een wettelijke    verplichting    nodig    is.    Psychologie- praktijk   A.   Jansen   deelt   geen   persoonsgege- vens   met   derden   voor   commerciële   doelein- den.  Doorgifte buiten de EER Psychologiepraktijk   A.   Jansen   geeft   in   beginsel geen   persoonsgegevens   door   aan   landen   bui- ten   de   Europese   Economische   Ruimte   (EER). Indien   dit   toch   noodzakelijk   mocht   zijn,   draagt Psychologiepraktijk   A.   Jansen   ervoor   zorg   dat de   doorgifte   alleen   plaatsvindt   als   de   Europe- se   Commissie   heeft   aangegeven   dat   het   be- treffende    land    een    passend    beschermings- niveau    biedt    of    als    sprake    is    van    passende waarborgen   in   de   zin   van   de   Algemene   veror- dening gegevensbescherming (Avg). Bewaren van gegevens Psychologiepraktijk    A.    Jansen    bewaart    per- soonsgegevens   niet   langer   dan   nodig   is.   Psy- chologiepraktijk   A.   Jansen   hanteert   in   beginsel de volgende bewaartermijnen: medische   gegevens:   ten   minste   20   jaar na   het   einde   van   de   behandelovereen- komst; (financieel-)administratieve   gegevens:   7 jaar na vastlegging van de gegevens. Wijzigingen privacyverklaring Psychologiepraktijk   A.   Jansen   kan   deze   priva- cyverklaring   altijd   wijzigen.   Een   actuele   versie van   het   privacystatement   wordt   op   de   web- site   van   Psychologiepraktijk   A.   Jansen   gepubli- ceerd.    Het    is    verstandig    deze    privacyverkla- ring   regelmatig   te   raadplegen,   zodat   u   bekend bent met eventuele wijzigingen. Rechten, vragen en klachten U   heeft   het   recht   Psychologiepraktijk   A.   Jan- sen    te    verzoeken    persoonsgegevens    in    te zien,    te    rectificeren,    te    verwijderen,    over    te dragen,   de   verwerking   te   beperken   en   tegen de    verwerking    bezwaar    te    maken.    Hierover kunt    u    contact    opnemen    met    Psychologie- praktijk   A.   Jansen   door   een   e-mailbericht   te versturen naar: ajansen@psyja.com   Ook   bij   vragen   of   klachten   over   de   wijze   waar- op   Psychologiepraktijk   A.   Jansen   persoonsge- gevens    verwerkt,    stuurt    u    een    bericht    naar het bovengenoemde emailadres. Er   wordt   getracht   een   klacht   naar   tevreden- heid   op   te   lossen.   Mocht   dat   niet   lukken,   dan kunt    u    zich    wenden    tot    de    Autoriteit    Per- soonsgegevens (AP).
Diagnostiek Tarieven en vergoedingen Over mij Contact Behandeling Welkom Aanmelden
BIG-geregistreerd Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Gezondheidszorgpsycholoog BIG-registratienr.: NVO Orthopedagoog-Generalist  BIG-registratienr.: Geregistreerd Cognitief Gedragstherapeut Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën VGCt® Geregistreerd EMDR Europe Practitioner Kind & Jeugd, en Volwassenen Vereniging EMDR Nederland VEN Geregistreerd bij Algemeen Gegevensbeheer Zorgverleners AGB-Code: Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel KVK-nr.:
99916277431 94067242 87813718 59916277425 Privacyverklaring Privacyverklaring Disclaimer Welkom Over mij Contact Afspraak afzeggen Diagnostiek Aanmelden Behandeling Tarieven en vergoedingen
PSYCHOLOGIEPRAKTIJK A. JANSEN
PSYJA - Psychologie in Zwijndrecht  - Psychologiepraktijk A. Jansen Algemene voorwaarden Sitemap Openingstijden praktijk OPENINGSTIJDEN PRAKTIJK
Woensdag t/m vrijdag op afspraak Afspraaklocatie Psychologiepraktijk A. Jansen Koninginneweg 1 3331 CD Zwijndrecht Wo 14:00 uur - 17:00 uur Do 08:30 uur - 17:00 uur Vrij 08:30 uur - 17:00 uur Woensdag op afspraak Afspraaklocatie Verloskundigenpraktijk Zwijndrecht Burgemeester de Bruïnelaan 14 3331 AE Zwijndrecht Wo 08:30 uur - 14:00 uur Beeldbellen op afspraak Woensdag t/m vrijdag 08:30 uur - 17:00 uur Telefonisch aanmelden Dinsdag en donderdag Di 19:00 uur - 19:30 uur Do 19:00 uur - 19:30 uur Telefoonnummer:
06 812 704 86
Woensdag t/m vrijdag op afspraak Psychologiepraktijk A. Jansen Koninginneweg 1 3331 CD Zwijndrecht Wo 14:00 uur - 17:00 uur Do 08:30 uur - 17:00 uur Vrij 08:30 uur - 17:00 uur Woensdag op afspraak Verloskundigenpraktijk Zwijndrecht Burgemeester de Bruïnelaan 14 3331 CG Zwijndrecht Wo 08:30 uur - 14:00 uur Beeldbellen op afspraak Woensdag t/m vrijdag 08:30 uur - 17:00 uur Telefonisch aanmelden Dinsdag en donderdag Di 19:00 uur - 19:30 uur Do 19:00 uur - 19:30 uur Telefoonnummer:
06 812 704 86
Als u merkt dat het even niet meer alleen lukt...
Ik ben er voor u, om samen een pad van herstel en groei te bewandelen zodat u weer met vertrouwen in het leven kan staan.
PSYCHOLOGIEPRAKTIJK A. JANSEN I EMDR THERAPIE I COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE I KONINGINNEWEG 1 I 3331 CD I ZWIJNDRECHT I ZUID-HOLLAND I NEDERLAND