REGISTRATIES
Toepasselijkheid Deze   algemene   voorwaarden   zijn   van   toepas- sing   op   alle   onderzoek-   en   behandelovereen- komsten,   zowel   mondeling   als   schriftelijk   aan- gegaan   tussen   Psychologiepraktijk   A.   Jansen en de cliënt. Definities Onder    “Psychologiepraktijk    A.    Jansen”    wordt verstaan   de   behandelaar:   Annette   Jansen;   de locatie(s)   van   de   praktijkruimte   en   de   naam van het bedrijf. Onder   “cliënt”   wordt   verstaan   de   persoon   die behandeling     nodig     heeft     voor     psychische klachten. Uitvoering De   cliënt   draagt   er   zorg   voor   dat   alle   gege- vens,    waarvan    Psychologiepraktijk    A.    Jansen aangeeft   dat   deze   noodzakelijk   zijn   of   waar- van   de   cliënt   redelijkerwijs   behoort   te   begrij- pen   dat   deze   noodzakelijk   zijn   voor   het   uit- voeren   van   de   overeenkomst,   tijdig   aan   Psy- chologiepraktijk    A.    Jansen    worden    verstrekt. Indien   de   voor   de   uitvoering   van   de   overeen- komst   benodigde   gegevens   niet   tijdig   of   naar waarheid    aan    Psychologiepraktijk    A.    Jansen zijn   verstrekt,   heeft   Psychologiepraktijk   A.   Jan- sen   het   recht   de   uitvoering   van   de   overeen- komst   op   te   schorten   en/   of   de   uit   de   vertra- ging   voortvloeiende   extra   kosten   volgens   de afgesproken   tarieven   aan   cliënt   in   rekening   te brengen. Psychologiepraktijk   A.   Jansen   is   niet   aanspra- kelijk   voor   schade,   van   welke   aard   ook,   door- dat   is   uit   gegaan   van   door   cliënt   verstrekte onjuiste   en   /   of   onvolledige   gegevens,   tenzij deze   onjuistheid   of   onvolledigheid   voor   Psy- chologiepraktijk   A.   Jansen   kenbaar   behoorde te zijn. Beroepscode en privacy De   behandelaar   bij   Psychologiepraktijk   A.   Jan- sen is   aangesloten   bij   verschillende   beroeps- verenigingen:   Nederlandse   Vereniging   van   pe- dagogen   en   onderwijskundigen   (NVO),   Lande- lijke    Vereniging    van    Vrijgevestigde    Psycholo- gen   en   psychotherapeuten   (LVVP),   Vereniging voor   Gedragstherapie   en   Cognitieve   Therapie (VGCt®),    Vereniging    EMDR    Nederland    (VEN) en   opgenomen   in   het   door   de   overheid   inge- stelde   B.I.G.-register   (Beroepen   in   de   Individu- ele   Gezondheidszorg).   Dit   betekent   dat   de   be- handelaar   een   beroepscode   hanteert   waarin hij/zij   zich   verplicht   informatie   vertrouwelijk   te behandelen. Identificatie De   cliënt   dient   zich   op   verzoek   van   Psycholo- giepraktijk   A.   Jansen   te   kunnen   identificeren door   middel   van   een   geldig   identiteitsbewijs en BSN-nummer (burgerservicenummer). Wijziging van adres- of contactgegevens De   cliënt   dient   er   zorg   voor   te   dragen   dat   Psy- chologiepraktijk   A.   Jansen   op   de   hoogte   is   van het   juiste   adres   waarop   hij   of   zij   woonachtig is,   alsmede   van   het   e-mailadres   en   een   tele- foonnummer   waarop   hij   of   zij   bereikbaar   is. Wijzigingen   dienen   z.s.m,   maar   niet   later   dan bij    een    eerstvolgende    sessie    door    de    cliënt kenbaar   te   woorden   gemaakt   aan   Psycholo- giepraktijk A. Jansen.  Verwijsbrief Indien cliënt   aanspraak   wil   maken   vanuit   de zorgverzekering    vergoede    zorg,    dient    cliënt een   verwijsbrief   te   overhandigen   van   de   huis- arts   of   specialist,   waarin   expliciet   is   vermeld dat    cliënt    verwezen    wordt    voor    Generalisti- sche   Basis   GGZ,   omdat   sprake   is   van   het   ver- moeden   van   een   (eventueel   nader   omschre- ven) psychische stoornis. Op    de    verwijzing    dient    te    zijn    vermeld:    de naam   en   geboortedatum   van   de   cliënt,   en   de naam en AGB code van de verwijzer. De    verwijzing    dient    te    zijn    gedateerd    op    of voor   de   datum   van   de   eerste   afspraak   en   mag maximaal een half jaar oud zijn. Metingen Psychologiepraktijk   A.   Jansen   doet   aan   ROM- meting    (routine    outcome    measurement).    Er zullen   aan   het   begin   en   het   einde   van   de   be- handeling   vragenlijsten   bij   de   cliënt   worden afgenomen   en   zonodig   ook   tussentijds.   Hier- mee    kan    van    na    verloop    van    tijd    worden waargenomen   welke   klachten   zijn   afgenomen en   welke   wellicht   nog   onvoldoende   zijn   ver- minderd,   zodat   de   behandeling   hierop   zono- dig aangepast kan worden. Crisis Psychologiepraktijk   A.   Jansen   heeft   geen   cri- sisdienst.    In    geval    van    crisis    dient    de    cliënt contact   op   te   nemen   met   zijn/haar   huisarts (tijdens    kantooruren)    of    met    de    huisartsen- post (buiten kantoortijden). Wachttijden Informatie   over   de   actuele   wachttijden   staan vermeld   op   de   website   van   Psychologieprak- tijk   A.   Jansen:   www.psyja.nl.   Cliënten   kunnen deze   wachttijden   vinden   op   de   homepagina , de   pagina   met   betrekking   tot   aanmelden    en de contactpagina . De   wachttijden   op   de   website   worden   weke- lijks gecontroleerd en indien nodig bijgewerkt. Maandelijks   worden   de   dan   actuele   wachttij- den   nogmaals   gecontroleerd   en   aangeleverd aan de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa). Tarieven De   Nederlandse   Zorg   Autoriteit   (NZa)   bepaalt de   maximale   tarieven   van   de   behandeling   die gedeclareerd   kunnen   worden   bij   de   zorgver- zekeraar. De   tarieven   die   Psychologiepraktijk   A.   Jansen hanteert,   worden   vermeld   op   de   website   van Psychologiepraktijk A. Jansen: www.psyja.nl/vergoedingen_en_tarieven Polisvoorwaarden De   verantwoordelijkheid   om   te   bepalen   welke vergoedingen    en    voorwaarden    de    verzeke- ringsmaatschappij   van   de   cliënt   hanteert,   ligt bij de cliënt. Betaling Als   Psychologiepraktijk   A.   Jansen   een   contract heeft   met   de   zorgverzekeraar   van   de   cliënt, dan    stuurt    Psychologiepraktijk    A.    Jansen    de facturen    rechtstreeks    naar    de    zorgverzeke- raar   en   worden   de   kosten   vergoed   door   de zorgverzekeraar.    De    cliënt    betaald    mogelijk nog   wel   het   wettelijk   eigen   risico   aan   de   ver- zekeraar.   De   cliënt   ontvangt   geen   te   betalen facturen van Psychologiepraktijk A. Jansen. Als    Psychologiepraktijk    A.    Jansen    geen    con- tract    heeft    met    de    zorgverzekeraar    van    de cliënt,   dan   ontvangt   de   cliënt   de   te   betalen facturen    van    Psychologiepraktijk    A.    Jansen persoonlijk.   De   cliënt   is   dan   ook   verantwoor- delijk   de   factuur   zelf   te   betalen.   Na   betaling kan   de   cliënt   de   ontvangen   facturatie   van   Psy- chologiepraktijk   A.   Jansen   opsturen   naar   zijn of   haar   zorgverzekeraar   om   mogelijk   de   kos- ten   geheel   of   gedeeltelijk   vergoed   te   krijgen van zijn of haar zorgverzekeraar. Betaling   dient   te   geschieden   naar   geleverde diensten en niet naar behaald resultaat. Betalingstermijn De   door   Psychologiepraktijk   A.   Jansen,   aan   de cliënt   in   rekening   gebrachte   kosten   voor   de behandeling   dienen   binnen   veertien   (14)   da- gen na de factuurdatum, betaald te worden. Betalingsachterstand en incassokosten Indien   de   vervaldatum   van   de   factuur   is   verlo- pen   en   de   cliënt   nog   niet   betaald   heeft,   dan zal   de   cliënt   een   betalingsherinnering   ontvan- gen   met   een   laatste   gelegenheid   om   de   fac- tuur   zonder   ophoging   van   kosten   binnen   14 dagen te betalen. Voldoet   de   cliënt   binnen   14   dagen   na   de   da- tum   van   de   betalingsherinnering   niet   aan   de betalingsverplichting,   dan   is   Psychologieprak- tijk   A.   Jansen   zonder   nadere   ingebrekestelling gerechtigd   incassomaatregelen   te   treffen,   dan wel door derden te laten uitvoeren. Alle     buitengerechtelijke     incassokosten     ver- band   houdende   met   de   invordering   van   de gedeclareerde   bedragen   komen   ten   laste   van de   cliënt.   De   buitengerechtelijke   incasso   ­kos- ten   zijn   vastgesteld   op   tenminste   vijftien   pro- cent   (15%)   van   de   hoofdsom   met   een   mini- mum van vijfentwintig euro (€25,- EUR). Psychologiepraktijk   A.   Jansen   zal   ook   de   wet- telijke   rente   over   het   uitstaande   bedrag   in   re- kening brengen. Bij   betalingsachterstand   is   Psychologiepraktijk A.   Jansen   gerechtigd   verdere   behandeling   op te   schorten   totdat   de   cliënt   aan   zijn/haar   be- talingsverplichtingen heeft voldaan.  
Psychologiepraktijk A. Jansen I Psycholoog in Zwijndrecht
GZ-PSYCHOLOOG COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUT VGCt® VEN EMDR EUROPE PRACTITIONER NVO ORTHOPEDAGOOG-GENERALIST
Afspraken Gesprekken   tussen   de   behandelaar   van   Psy- chologiepraktijk   A.   Jansen   zijn   uitsluitend   op afspraak.    De    cliënt    stelt    in    overleg    met    de behandelaar    van    Psychologiepraktijk    A.    Jan- sen   data   en   tijden   vast   wanneer   gesprekken plaatsvinden. Een   gesprek   kan   alleen   gepland   worden   ge- durende   de   aangegeven   openingstijden   van Psychologiepraktijk A. Jansen. Openingstijden praktijk De   openingstijden   van   de   praktijk   staan   op   ie- dere   pagina   vermeldt   op   de   website   van   Psy- chologiepraktijk A. Jansen: https://www.psyja.nl Openingstijden   kunnen   wijzigen.   In   dit   geval stelt    Psychologiepraktijk    A.    Jansen    de    cliënt z.s.m. op de hoogte hiervan. Waarneming tijdens vakanties Wanneer   ik   met   vakantie   ben,   neemt   indien nodig   één   van   mijn   collega’s   van   een   andere praktijk   tijdens   kantooruren   waar.   U   zult   t.z.t. de   contactgegevens   van   deze   collega   vinden onder    het    kopje    mededelingen     op    de    wel- komstpagina van deze website. Afspraak afzeggen Afspraken     kunnen     kosteloos     geannuleerd worden   uiterlijk   achtenveertig   (48)   uur   voor het tijdstip van de behandeling. Gemaakte   afspraken   kunnen   tot   achtenveer- tig   (48)   uur   voor   de   sessie   kosteloos   worden afgezegd    of    worden    verzet    door    de    cliënt, door   te   bellen   naar   Psychologiepraktijk   A.   Jan- sen   (Ook   buiten   kantoortijden   en   in   het   wee- kend).   De   cliënt   spreekt   een   voicemail   in   als Psychologiepraktijk   A.   Jansen   telefonisch   niet bereikbaar is.   Bij   afzegging   of   verplaatsing   van   de   afspraak binnen   achtenveertig   (48)   uur   voor   de   behan- deling   is   Psychologiepraktijk   A.   Jansen   gerech- tigd   om   vijfenzeventig   procent   (75%)   van   het tarief   dat   is   afgesproken   voor   het   gesprek   in rekening   te   brengen,   in   verband   met   de   gere- serveerde tijd. Indien   de   cliënt   niet   op   het   geplande   gesprek verschijnt    zonder    af    te    zeggen,    dan    wordt honderd   procent   (100%)   van   het   tarief   in   re- kening    gebracht,    omdat    Psychologiepraktijk A.   Jansen   geen   gebruik   meer   kan   maken   van de   mogelijkheid   om   een   afspraak   te   verschui- ven. Er    zijn    uitzonderingen    waarbij    Psychologie- praktijk    a.    Jansen    geen    kosten    in    rekening brengt   aan   de   cliënt   wanneer   de   cliënt   niet   of niet   tijdig   een   afspraak   afzegt.   Deze   uitzonde- ringen zijn: een   ongeval   waarbij   de   cliënt   direct   be- trokken is; een   noodgeval   waardoor   de   cliënt   ver- hinderd is; het   ineens   ernstig   ziek   of   onwel   worden van de cliënt. Afsluiting behandeltraject Een   behandeltraject   wordt   in   beginsel   afge- sloten   in   onderling   overleg   tussen   Psycholo- giepraktijk A. Jansen en cliënt. Indien   tussen   de   cliënt   en   Psychologiepraktijk A.   Jansen   geen   toekomstige   afspraken   meer gepland   zijn   en   de   cliënt   langer   dan   vier   (4) weken   niet   heeft   gereageerd   op   een   verzoek van    Psychologiepraktijk    A.    Jansen    (via    tele- foon,    e-mail    danwel    schriftelijk)    om    contact op   te   nemen,   is   Psychologiepraktijk   A.   Jansen gerechtigd   om   zonder   nader   overleg   het   be- handeltraject    af    te    sluiten.    Als    na    afsluiten van    het    behandeltraject    de    cliënt    weer    een beroep   doet   op   de   diensten   van   Psychologie- praktijk   A.   Jansen,   is   hiervoor   een   nieuwe   ve- rwijsbrief nodig. Opzegging en beëindiging overeenkomst Beide   partijen   kunnen   de   overeenkomst   te   al- len   tijde   schriftelijk   en/of   mondeling   opzeg- gen. Indien   de   overeenkomst   tussentijds   wordt   op- gezegd   door   cliënt,   heeft   Psychologiepraktijk A.   Jansen   recht   op   compensatie   vanwege   het daardoor   ontstane   en   aannemelijk   te   maken bezettingsverlies,   tenzij   er   feiten   en   omstan- digheden   aan   de   opzegging   ten   grondslag   lig- gen   die   aan   Psychologiepraktijk   A.   Jansen   zijn toe   te   rekenen.   Voorts   is   cliënt   dan   gehouden tot   betaling   van   de   declaraties   voor   tot   dan toe   verrichtte   werkzaamheden.   Psychologie- praktijk    A.    Jansen    zal    een    afsluitende    brief schrijven   met   de   tot   dan   toe   voorlopige   resul- taten. Tijdens    de    behandelingsovereenkomst    is    er de    mogelijkheid    dat    Psychologiepraktijk    A. Jansen   de   cliënt   naar   een   andere   praktijk   of instantie    doorverwijst    omdat    de    cliënt    daar beter    geholpen    kan    worden.    Uiteraard    zal Psychologiepraktijk   A.   Jansen   de   cliënt   hier- van op de hoogte stellen. Aansprakelijkheid Psychologiepraktijk   A.   Jansen   aanvaardt   geen enkele   aansprakelijkheid,   hoe   dan   ook,   voor schade   ontstaan   door   of   in   verband   met   door Psychologiepraktijk   A.   Jansen   verrichte   dien- sten,   tenzij   de   opdrachtgever   aantoont   dat   de schade    is    veroorzaakt    door    opzet    of    grove schuld van Psychologiepraktijk A. Jansen. De   cliënt   is   voor,   tijdens   en   na   de   behande- ling    volledig    verantwoordelijk    voor    zijn/haar psychosociaal   handelen   en   welzijn.   Indien   er sprake   is   van   ernstig   risico   gedrag   waarbij   cli- ënt   of   diens   omgeving   gevaar   loopt   behoudt Psychologiepraktijk    A.    Jansen    het    recht    de therapie   te   beëindigen   en   zal   de   cliënt   terug- verwijzen of doorverwijzen. Elke    aansprakelijkheid    van    Psychologieprak- tijk   A.   Jansen   voor   bedrijfsschade   of   andere (indirecte)   schade   of   gevolgschade,   van   welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten. Klachtenregeling Mocht   de   cliënt   een   klacht   hebben   over   de behandeling   dan   kan   de   cliënt   deze   bespre- ken   met   zijn/haar   behandelaar   bij   Psycholo- giepraktijk   A.   Jansen.   Dit   vergroot   de   kans   op het   oplossen   van   het   probleem   of   het   ophel- deren van eventuele misverstanden. Wanneer    de    cliënt    er    met    de    behandelaar niet   uitkomt   dan   kan   de   cliënt   ervoor   kiezen werk    te    maken    van    zijn/haar    klacht. De    be- handelaar   van   Psychologiepraktijk   A.   Jansen is    aangesloten    bij    de    Landelijke    Vereniging van    Vrijgevestigde    Psychologen    &    Psycho- therapeuten   (LVVP).   Vanuit   de   LVVP   is   de   be- handelaar   voorzien   van   een WKKGZ   regeling (Wet   Kwaliteit,   Klachten   en   Geschillen   Zorg). Hier   vindt   de   cliënt   meer   informatie   over   deze regeling:      https://lvvp.info/voor-clienten/wat- als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/ Rechtskeuze Op    alle    overeenkomsten    met    Psychologie- praktijk   A.   Jansen   is   het   Nederlands   recht   van toepassing. Ongeldige bepalingen Indien   één   of   meer   bepalingen   van   deze   Alge- mene    Voorwaarden    ongeldig    zijn,    doet    dit geen   afbreuk   aan   de   geldigheid   van   het   gehe- le    document.    De    ongeldige    bepaling    wordt vervangen   door   de   relevante   wettelijke   bepa- ling. Wijzigingen Algemene Voorwaarden Deze   Algemene   Voorwaarden   zijn   onder   voor- behoud en kunnen worden aangepast. Waarin     deze     Algemene     Voorwaarden     niet voorzien,   zal   over   worden   beslist   door   Psy- chologiepraktijk A. Jansen. GGZ kwaliteitsstatuut Psychologiepraktijk    A.    Jansen    beschikt    over een    goedgekeurd    kwaliteitsstatuut    van    de GGZ   (Geestelijke   gezondheidszorg).   Het   GGZ kwaliteitsstatuut   is   op   aanvraag   in   te   zien   in de   praktijk   en   is   door   hier    te   klikken   online   in te   zien   als   PDF.   U   dient   hiervoor   wel   Adobe Acrobat   PDF-Reader   op   uw   systeem   te   heb- ben geïnstalleerd.
Diagnostiek Tarieven en vergoedingen Over mij Contact Behandeling Welkom Aanmelden
BIG-geregistreerd Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Gezondheidszorgpsycholoog BIG-registratienr.: NVO Orthopedagoog-Generalist  BIG-registratienr.: Geregistreerd Cognitief Gedragstherapeut Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën VGCt® Geregistreerd EMDR Europe Practitioner Kind & Jeugd, en Volwassenen Vereniging EMDR Nederland VEN Geregistreerd bij Algemeen Gegevensbeheer Zorgverleners AGB-Code: Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel KVK-nr.:
99916277431 94067242 87813718 59916277425 Algemene Voorwaarden Privacyverklaring Disclaimer Welkom Over mij Contact Afspraak afzeggen Diagnostiek Aanmelden Behandeling Tarieven en vergoedingen
PSYCHOLOGIEPRAKTIJK A. JANSEN
PSYJA - Psychologie in Zwijndrecht  - Psychologiepraktijk A. Jansen Algemene voorwaarden Sitemap
Als u merkt dat het even niet meer alleen lukt...
Ik ben er voor u, om samen een pad van herstel en groei te bewandelen zodat u weer met vertrouwen in het leven kan staan.
Openingstijden praktijk
Maandag t/m vrijdag op afspraak Afspraaklocatie Psychologiepraktijk A. Jansen Koninginneweg 1 3331 CD Zwijndrecht Ma 08:30 uur - 17:00 uur Di 08:30 uur - 17:00 uur Wo 14:00 uur - 17:00 uur Do 08:30 uur - 17:00 uur Vrij 08:30 uur - 17:00 uur Woensdag op afspraak Afspraaklocatie Verloskundigenpraktijk Zwijndrecht Burgemeester de Bruïnelaan 14 3331 AE Zwijndrecht Wo 08:30 uur - 14:00 uur Beeldbellen op afspraak Maandag t/m vrijdag 08:30 uur - 17:00 uur Telefonisch aanmelden Woensdagavond 19:30 uur - 20:00 uur Telefoonnummer:
06 812 704 86 OPENINGSTIJDEN PRAKTIJK
Maandag t/m vrijdag op afspraak Psychologiepraktijk A. Jansen Koninginneweg 1 3331 CD Zwijndrecht Ma 08:30 uur - 17:00 uur Di 08:30 uur - 17:00 uur Wo 14:00 uur - 17:00 uur Do 08:30 uur - 17:00 uur Vrij 08:30 uur - 17:00 uur Woensdag op afspraak Verloskundigenpraktijk Zwijndrecht Burgemeester de Bruïnelaan 14 3331 CG Zwijndrecht Wo 08:30 uur - 14:00 uur Beeldbellen op afspraak Maandag t/m vrijdag 08:30 uur - 17:00 uur Telefonisch aanmelden Woensdagavond 19:30 uur - 20:00 uur Telefoonnummer:
06 812 704 86
PSYCHOLOGIEPRAKTIJK A. JANSEN I EMDR THERAPIE I COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE I KONINGINNEWEG 1 I 3331 CD I ZWIJNDRECHT I ZUID-HOLLAND I NEDERLAND